ЦЕЛИТЕ НА ИРПИ

Развитие

Насърчаване на дебата за актуалното състояние и перспективите за развитие на принудителното изпълнение.

Анализи и изследвания

Извършване на анализи и провеждане на изследвания по значими обществени проблеми.

Модернизация

Развиване на граждански инициативи, насочени към модернизиране на публичните системи.

Обществено доверие

Утвърждаване на общественото доверие в системата на принудителното изпълнение в Република България.

Европейски практики

Популяризиране и утвърждаване на добрите европейски практики в областта на принудителното изпълнение.

Законодателство

Анализиране на законодателството и неговото практическо приложение.

Новини

Събития