За нас

Инициатива за развитие на принудителното изпълнение (ИРПИ)

 Кои сме ние и какви желаем да постигнем ?

Инициатива за развитие на принудителното изпълнение (ИРПИ) е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, което основава дейността на модел на демократичност, прозрачност и екипност. Ние, в ИРПИ, осъществяваме активна работа, насочена към подобряване на изпълнителното производство и утвърждаване на неговата значимост в контекста на правовата държава. Считаме, че с професионализъм, отговорност и усърдие можем да допринесем за развитието на принудителното изпълнение.
Учредители на сдружението са частни съдебни изпълнители (ЧСИ) от Република България, като вратите на нашата организация са отворени за всички. Заедно желаем да създадем една по-добра среда, в която централно място заемат законността и етичността, и в която частните съдебни изпълнители  (ЧСИ) работят отговорно и прозрачно. За нас, в ИРПИ, е основен приоритет е изграждане на обществено доверие в частните съдебни изпълнители (ЧСИ). Нашата дейност е насочена към осъзнаване на тяхната значимост за функционирането на съдебната система, както и за регулирането на икономическите и обществени отношения в страната.
ИРПИ допринася за установяване върховенството на закона и за повишаване на общественото доверие в частните съдебни изпълнители (ЧСИ) чрез адекватно представяне на дейността им в обществото, усъвършенстване на законодателството и подобряване на взаимодействието между заинтересованите страни.
Вярваме, че с отдаденост, постоянство и образованост ще постигнем развитие.

Нашите основни цели в ИРПИ са:

1.Развитие – Насърчаване на дебата за актуалното състояние и перспективите за развитие на принудителното изпълнение
2. Модернизация – Развиване на граждански инициативи, насочени към модернизиране на публичните системи
3. Обществено доверие – Утвърждаване на общественото доверие в системата на принудителното изпълнение в Република България
4.Европейски практики – Популяризиране и утвърждаване на добрите европейски практики в областта на принудителното изпълнение
5. Анализи и изследвания – Извършване на анализи и провеждане на изследвания по значими обществени проблеми
6. Законодателство – Анализиране на законодателството и неговото практическо приложение

Нашите проекти в ИРПИ

В началото на своето съществуване ИРПИ формулира няколко значими проекта в следните тематични области :
1. Повишаване на професионализма в канторите на частните съдебни изпълнители (ЧСИ)
2. Систематизиране на съдебната практика в областта на принудителното изпълнение
3. Прецизиране на нормативната уредба
4. Повишаване на общественото доверие към частните съдебни изпълнители (ЧСИ) и тяхната работа
УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ,,ИНИЦИАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ” (ИРПИ)
ПРАВИЛА И РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ
ОТ СДРУЖЕНИЕ „ИНИЦИАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ” (ИРПИ)