ВКС постанови съдебен акт във връзка с приемането на наследство по опис

Бездействието на законния представител да заяви приемане на наследството по опис няма за последица лишаването на малолетното дете от качеството му на наследник или от правото да приеме наследството на общия наследодател. Щом като с неприемането на наследството по опис, недееспособният не губи наследственото си качество, не губи и възможността да приеме наследството по опис и след срока по чл. 61, ал. 1 ЗН, няма пречка наследството да се приеме мълчаливо, респ. правото на недееспособния да приеме наследството чрез конклудентни действия на законния представител не може да се отрече. За отговорността на наследника значение има дали е приел или е направил отказ от наследството, а приемането на наследството по опис е от значение, дали недееспособния ще отговоря до размера на полученото наследство, или неограничено съобразно дела от наследството. Значението на приемането на наследството по опис е да ограничи отговорността на недееспособния за задълженията на наследодателя до размера на прието наследството, ако се окаже, че наследството е обременено с повече дългове, отколкото с права, но дори и да не е извършен опис, отговорността остава ограничена и не може да надхвърли размера на полученото имущество – ако не е съставен опис, такъв може да се състави допълнително, включително и по време на принудителното изпълнение.

Пълния текст на определението можете да изтеглите от тук.

Photo Credit

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top