ВКС постанови съдебен акт, свързан с прихващане по изпълнителни дела

В практиката на ВКС, непротиворечиво се приема, че при заявление за прихващане по изп.дело съдебният изпълнител няма функцията да издаде акт с конститутивно действие, а може само да констатира наличие на компенсационни изявления. Ако счете, че е налице конекситет и пораждат погасителен ефект, той следва да прекрати производството по делото на осн. чл.433, ал.1,т.1 ГПК.

Пълния текст на определението можете да изтеглите от тук.

Photo Credit

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top