Нов проект в областта на превантивното преструктуриране и несъстоятелността

ИРПИ ще партнира на Фондация за развитие на търговското право в изпълнение на Проект № BG05SFOP001-2.025-0171 по ОПДУ “Проект за активно гражданско участие при формиране на държавните политики в областта на Превантивното преструктуриране и Несъстоятелността”.

ЦЕЛТА на проекта е да включи представители на гражданското общество при формиране на политиките и управленските решения за подобряване на регулаторната рамка на несъстоятелността, във връзка с новия европейски подход към фалита и несъстоятелността.

На тази страница ще публикуваме информация и документи, свързани с работата по Проекта.

В работата си Проектът ще стъпи на следните ключови стратегически документи на национално и европейско ниво:

  • Съобщение на Комисията до ЕП, Съвета и Европейския икономически и социален комитет „Нов европейски подход към фалита и несъстоятелността на предприятията“, COM(2012) 742 final;
  • Препоръка на ЕК за нов подход към фалита и несъстоятелността на предприятията C(2014) 1500 final, 12.3.2014 г.
  • Пътна карта за изпълнението на препоръките относно рамката за несъстоятелност и стабилизация в България, приета с Решение на МС по протокол № 25 от 19.06.2019 г.
  • ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/1023 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 юни 2019 година за рамките за превантивно преструктуриране, за опрощаването на задължения и забраната за осъществяване на дейност, за мерките за повишаване на ефективността на производствата по преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 (Директива за преструктурирането и несъстоятелността)
ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top