ЧСИ могат да правят дистанционни справки за МПС

След проведените от нас последни тестове можем да потвърдим, че достъпът на ЧСИ до Портала за електронни административни услуги на МВР работи коректно. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение с данни за регистрирани и с прекратена регистрация превозни средства.

Особености при заявяване на услугата

Обръщаме внимание на колегите ЧСИ за следните особености:

  • Услугата е достъпна с КЕП на ЧСИ – БЕЛЕЖКА: за първоначален вход в Портала следва да се използва Вход чрез е-Автентикация; след вход по този начин, ЧСИ може да добави в своя профил своя и на свои служители КЕП като средство за автентификация, чрез които ще се осъществява достъп до Портала.
  • Заявител на услугата – автоматично се зареждат данните на ЧСИ от КЕП.
  • Качество на Заявителя – длъжностно лице (ЧСИ/ДСИ).
  • Получател на услугата – ВАЖНО!!!: тук именно се попълват данните на длъжника, за който се иска справката: име/наименование и ЕГН/ЕИК; БЕЛЕЖКА: полетата с данните за ЛК на длъжника са задължителни, но в тях могат да се попълват произволни данни в случай, че ЧСИ не разполага с данни за ЛК.
  • Приложени документи – прилага се копие на ИЛ; БЕЛЕЖКА: ако КЕП на ЧСИ е с ЕГН, а не с БУЛСТАТ, за да може МВР да установи качеството ЧСИ на заявителя, може да се наложи заедно с ИЛ ЧСИ да сканира и изпрати удостоверението от КЧСИ за встъпване в длъжност, в което фигурират имената и ЕГН на ЧСИ.
  • Заплащане на услугата – услугата се заплаща след получаване на нарочно уведомление в Портала, което се известява и на ел. поща на ЧСИ; в уведомлението се посочва и дължимата сума (в зависимост от броя МПС). Заплащането става с банкова карта, през Портала, чрез виртуалния ПОС на МЕУ (без такса за транзакцията).
  • Удостоверение за МПС на длъжника – резултат от услугата, достъпно в Портала, издава се и в машинно-четим вариант и във вариант за отпечатване на хартия.

Усилията на ИРПИ

Информираме общността на ЧСИ, че от средата на 2021 година ИРПИ интензивно комуникира с МВР, МЕУ и МП по въпроса. Обсъждахме възможността за предоставяне на вътрешна електронна административна услуга (ВЕАУ) за ЧСИ, в т.ч. и чрез платформата RegiX на МЕУ. ИРПИ поиска и ще продължава да настоява за преглед на политиките за предоставяне на ВЕАУ от МВР и тяхното съответствие с общата политика на правителството и Закона за електронното управление, тъй като сега електронната справка се извършва срещу заплащане на държавна такса от страна на ЧСИ.

Водеща роля на КЧСИ

ИРПИ смята, че средата за работа на ЧСИ трябва да се подобрява непрекъснато, като водеща роля в този процес следва да принадлежи на Камарата на частните съдебни изпълнители. Тези стъпки ще допринесат значително за укрепване на правната и институционалната рамка, в която работят частните съдебни изпълнители, и ще спомогнат за постигането на по-висока степен на ефективност и прозрачност в тяхната работа. КЧСИ трябва да работи усилено по няколко ключови направления за допълнително оптимизиране на взаимодействието между ЧСИ и МВР, в т.ч.:

  • Интеграция между регистъра на ЧСИ и Портала за електронни административни услуги на МВР. Резултат: улеснен и ускорен достъп до услугата от ЧСИ и облекчено администриране на услугата от страна на МВР.
  • Отпадане на държавната такса от 5 лв. за МПС при извършване на електронни справки през Портала, които по същността си представляват ВЕАУ по смисъла на Закона за електронното управление. Резултат: намаляване на разноските на страните по изпълнението.
  • Осигуряване на възможност от страна на МВР за безплатно предоставяне на данни за регистрирани ПС чрез платформата за междурегистров обмен на МЕУ RegiX.

Етапи на електронна услуга „Издаване на удостоверение с данни за регистрирани и с прекратена регистрация превозни средства“

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top