Призив за намаляване на административната и финансовата тежест за ЧСИ

С измененията на ГПК и ЗСВ от 2023г. на ЧСИ се вмени поредното административно задължение – да отразява обстоятелства по воденото от него изпълнително производство по електронната партида на изпълнителния лист в ЕПЕП. След няколко месеца всички ЧСИ ще трябва да въвеждаме данни вече и в ЕПЕП.

Тези данни се препокриват напълно с тези, които ЧСИ вече въвежда в ИССИ на Министерство на правосъдието. Повторното въвеждане на вече съществуващи в електронен вид данни създава допълнителни административна и финансова тежести за ЧСИ. Утежнява се и без това тежкото финансово състояние на професията ни.

Обърнахме се с призив към Съвета на КЧСИ. Считаме, че Съветът следва да заеме ясна публична позиция за спешни изменения на ГПК, ЗСВ и Наредба № 5 от 01.06.2017г. на ВСС, с които:

  • Да отпадне задължението на ЧСИ за отбелязване на обстоятелства по електронната партида на ИЛ в ЕПЕП;
  • Да се предвиди нормативно и обезпечи технически системна интеграция на ЕПЕП с ИССИ на МП, която да позволи ползването на данните, които вече се съхраняват в ИССИ;
  • Да се прецизират данните, които ще се отразяват по електронната партида на ИЛ в ЕПЕП, т.ч. техните обхват и съдържание да съответстват на предвиденото в чл. 360в, ал. 2, т. 5 ЗСВ.

Оставаме отворени за съвместни усилия със Съвета на КЧСИ за намаляване на административната и финансова тежест за ЧСИ.

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top