Съдебна практика

Връчване на търговци и юридически лица: ново решение на ВКС

Когато връчителят констатира, че адресатът (търговец или друго юридическо лице) не се намира на регистрирания в ТР адрес на управление, се прилага ал. 2 на чл. 50 ГПК, т.е. уведомление по чл. 47 ГПК не се лепи. Ал. 4 на чл. 50 ГПК се прилага само, ако връчителят установи, че офис на адресата се намира …

Връчване на търговци и юридически лица: ново решение на ВКС Read More »

Издаване на удостоверение за тежести: ново решение на ВКС

Съдията по вписванията не може да откаже издаване на удостоверение за тежести по съображения, че въз основа на представените от заявителя документи не може да направи извод, че конкретните лица са собственици, а още по-малко под предлог, че заявителят не доказва, че е собственик на конкретния имот Пълен текст на определението на ВКС

Действие на възбраната: ново решение на ВКС

Върховният касационен съд постанови: възбраната, вписана от присъединен кредитор, има действие и по отношение на първоначалния взискател и другите присъединени кредитори, и прави непротивопоставими по отношение на тях действията на разпореждане на длъжника, извършени след най-рано вписаната възбрана, а не от момента на вписване на възбрана по реда на чл. 483 ГПК от първоначалния взискател. …

Действие на възбраната: ново решение на ВКС Read More »

ВКС постанови решение във връзка с действието на ипотечния акт при промени в имота, предмет на ипотеката

В обхвата на понятието”ипотекиран имот” по смисъла на член 173,ал.1 ЗЗД,когато имотът,предмет на ипотеката е претърпял някакви промени,в случая с извършване на строеж на сграда в ипотекираното дворно място,ипотеката обхваща подобренията и приращенията на недвижимия имот по член 92 ЗС,като се изхожда от вещноправния елемент на ипотеката и принципа,че ипотечното право следва имота.В тази връзка,когато …

ВКС постанови решение във връзка с действието на ипотечния акт при промени в имота, предмет на ипотеката Read More »

Председателят на ВКС разпореди образуване на т.д. № 4/2017 г.

С Разпореждане от 05.10.2017 г. председателят на ВКС разпореди образуване на т.д. № 4/2017 г. по следните въпроси: Поражда ли вещнопрехвърлителен ефект постановлението за възлагане в хипотезата, при която имотът, обект на изпълнението, е възложен на привиден кредитор? Има ли качеството на длъжник в изпълнителното производство или е трето за изпълнението лице този, който е …

Председателят на ВКС разпореди образуване на т.д. № 4/2017 г. Read More »

ВКС постанови акт във връзка с правото на иск по чл. 440 от ГПК на съпруга-недлъжник

Съгласно чл.440 ГПК, всяко трето лице, чието право е засегнато от изпълнението, може да предяви иск, за да установи, че имуществото, върху което е насочено изпълнението на парично притезание, не принадлежи на длъжника. Отрицателният установителен иск нормативно е предвиден като способ за защита срещу материалноправна незаконосъобразност при индивидуално принудително изпълнение на парични притезания вследствие нарушение …

ВКС постанови акт във връзка с правото на иск по чл. 440 от ГПК на съпруга-недлъжник Read More »

ВКС разгледа казус във връзка с действието на запора, наложен върху вземания по банкови сметки на длъжника

1. Запорът върху вземанията по разплащателна банкова сметка се счита наложен и има действие от деня, в който е връчено изпратеното от съдебния изпълнител запорно съобщение на банката до датата на погасяване на задълженията на длъжника, реализиране на изпълнителния способ и удовлетворяване на взискателя, респективно до отмяна на обезпечителната мярка, замяна на обезпечителната мярка с …

ВКС разгледа казус във връзка с действието на запора, наложен върху вземания по банкови сметки на длъжника Read More »

ВКС даде становище във връзка с фигурата на “друга страна” по смисъла на чл. 436 от ГПК

За да може изобщо да се говори за накърняване правото на участие в определено съдебно производство, на първо място е необходимо съответното лице да разполага с гарантирано от Закона право да бъде конституирано като страна. Текстът на чл. 436, ал. 2 ГПК буквално гласи : „Препис от жалбата се връчва на другата страна, а когато жалбата е …

ВКС даде становище във връзка с фигурата на “друга страна” по смисъла на чл. 436 от ГПК Read More »

ВКС се произнесе относно предсрочната изискуемост на банков кредит и уведомяването на осн.чл.42 от ГПК от ЧСИ

Никой държавен орган или частноправен субект, на когото държавата е делегирала определени функции, не разполага с универсална властническа компетентност. По смисъла на чл.2, ал.1 и ал.2 ЗЧСИ, частният съдебен изпълнител е лице, на което държавата възлага принудителното изпълнение на частни притезания, като може да му се възложи и събирането на публични вземания. Уредената в чл.43 …

ВКС се произнесе относно предсрочната изискуемост на банков кредит и уведомяването на осн.чл.42 от ГПК от ЧСИ Read More »

ВКС разгледа казус относно отговорността по чл. 78 от ГПК за разноски – юрисконсултско възнаграждение

Отговорността за разноските е облигационна, безвиновна, като нормите, определящи нейния обем, са материалноправни. С оглед на това, приложими в темпорално отношение са тези норми, които са в сила към момента на осъществяването на разхода за юрисконсултско представителство, доколкото на последващите изменения на нормите /законови и подзаконови/, регулиращи материята за юрисконсултско възнаграждение, изрично не е дадено обратно действие. …

ВКС разгледа казус относно отговорността по чл. 78 от ГПК за разноски – юрисконсултско възнаграждение Read More »

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top