На дата 30.12.2016 г. влязоха в сила изменения в Търговския закон и Закона за особени залози

Измененията в Търговския закон и в Закона за особените залози оказват влияние върху принудителното изпълнение. В Търговския закон се въведе уредбата на стабилизация на търговеца, във връзка с която се уреди ново основание за спиране на изпълнителните производства. Има изменения и при производството по несъстоятелност, като вече принудителното изпълнение може да продължи и след заличаването на търговеца срещу лицата, учредили обезпечения на дълга.
Измененията в Закона за особените залози засегнаха конкуренцията между извънсъдебното изпълнение на заложния кредитор и изпълнителните производства по Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Изрично се уреди качеството на заложния кредитор на присъединен взискател по право по провеждащите се изпълнителни производства по Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, когато изпълнението е насочено върху заложеното имущество.

Photo Credit

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top