Author name: JEDI

Анализ и препоръки за подобряване на политиките в областта на несъстоятелността и превантивното преструктуриране

В рамките на Проект № BG05SFOP001-2.025-0171 „Активно гражданско участие при формиране на държавните политики в областта на превантивното преструктуриране и несъстоятелността“, изпълняван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския социален фонд, подготвихме първия Доклад, съдържащ анализ и препоръки за подобряване на политиките в областта на несъстоятелността и превантивното преструктуриране.  Целият …

Анализ и препоръки за подобряване на политиките в областта на несъстоятелността и превантивното преструктуриране Read More »

Онлайн експертна среща за обсъждане съдържанието на политиките за ранно известяване за финансови проблеми – обобщение и резултати

Приключи Дейност 2 по Проект № BG05SFOP001-2.025-0171 „Активно гражданско участие при формиране на държавните политики в областта на превантивното преструктуриране и несъстоятелността“, изпълняван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския социален фонд. ИРПИ, като партньор по проекта, чрез своя екип в състав Маргарита Димитрова и Неделчо Митев, изготви, проведе и …

Онлайн експертна среща за обсъждане съдържанието на политиките за ранно известяване за финансови проблеми – обобщение и резултати Read More »

Експертна среща по ранното установяване на финансови проблеми на предприятията

ИРПИ и Фондация за развитие на търговското право имат удоволствието да Ви поканят да се включите в Експертна среща за обсъждане на политиките и мерките за насърчаване на ранното установяване на финансови проблеми на предприятията Кога?:  7 март 2023 от 10 до 16 часа  и  30 март 2023 от 10 до 14 часа Къде?: Онлайн …

Експертна среща по ранното установяване на финансови проблеми на предприятията Read More »

ИРПИ проведе проучване сред ЧСИ за тяхното икономическо състояние

Инициатива за развитие на принудителното изпълнение (ИРПИ) направи експресно проучване сред ЧСИ относно тяхната икономическа ситуация. Резултатите от анкетата може да намерите тук Накратко: балансираме горе-долу, но с негативна тенденция, следствие на увеличаващите се разходи, текучеството на служители и поддържането на нерентабилни дейности. Въвеждането на минимални допълнителни възнаграждения на ЧСИ беше мярката за подобряване на …

ИРПИ проведе проучване сред ЧСИ за тяхното икономическо състояние Read More »

Нов проект в областта на превантивното преструктуриране и несъстоятелността

ИРПИ ще партнира на Фондация за развитие на търговското право в изпълнение на Проект № BG05SFOP001-2.025-0171 по ОПДУ “Проект за активно гражданско участие при формиране на държавните политики в областта на Превантивното преструктуриране и Несъстоятелността”. ЦЕЛТА на проекта е да включи представители на гражданското общество при формиране на политиките и управленските решения за подобряване на …

Нов проект в областта на превантивното преструктуриране и несъстоятелността Read More »

Граждани ще формират политиките в областта на превантивното преструктуриране и несъстоятелността

ИРПИ се включи като партньор по проект за Активно гражданско участие при формиране на държавните политики в областта на Превантивното преструктуриране и Несъстоятелността. Проект № BG05SFOP001-2.025-0171 е свързан с ключови стратегически документи на национално и европейско ниво: Проектът има за ЦЕЛ да включи представители на гражданското общество при формиране на политиките и управленските решения за …

Граждани ще формират политиките в областта на превантивното преструктуриране и несъстоятелността Read More »

Международна онлайн конференция: Възстановяване на безспорни парични вземания в Белгия

Конференцията се организира по инициатива на КЧСИ, съвместно с Белгийската камара на съдебните изпълнители и с организационната подкрепа на ИРПИ. За повече информация и регистрация за конференцията посетете страницата на събитието. Конференцията ще състои на 17 юни 2022г.

Връчване на търговци и юридически лица: ново решение на ВКС

Когато връчителят констатира, че адресатът (търговец или друго юридическо лице) не се намира на регистрирания в ТР адрес на управление, се прилага ал. 2 на чл. 50 ГПК, т.е. уведомление по чл. 47 ГПК не се лепи. Ал. 4 на чл. 50 ГПК се прилага само, ако връчителят установи, че офис на адресата се намира …

Връчване на търговци и юридически лица: ново решение на ВКС Read More »

Издаване на удостоверение за тежести: ново решение на ВКС

Съдията по вписванията не може да откаже издаване на удостоверение за тежести по съображения, че въз основа на представените от заявителя документи не може да направи извод, че конкретните лица са собственици, а още по-малко под предлог, че заявителят не доказва, че е собственик на конкретния имот Пълен текст на определението на ВКС

Действие на възбраната: ново решение на ВКС

Върховният касационен съд постанови: възбраната, вписана от присъединен кредитор, има действие и по отношение на първоначалния взискател и другите присъединени кредитори, и прави непротивопоставими по отношение на тях действията на разпореждане на длъжника, извършени след най-рано вписаната възбрана, а не от момента на вписване на възбрана по реда на чл. 483 ГПК от първоначалния взискател. …

Действие на възбраната: ново решение на ВКС Read More »

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top