ВКС разгледа казус относно отговорността по чл. 78 от ГПК за разноски – юрисконсултско възнаграждение

Отговорността за разноските е облигационна, безвиновна, като нормите, определящи нейния обем, са материалноправни. С оглед на това, приложими в темпорално отношение са тези норми, които са в сила към момента на осъществяването на разхода за юрисконсултско представителство, доколкото на последващите изменения на нормите /законови и подзаконови/, регулиращи материята за юрисконсултско възнаграждение, изрично не е дадено обратно действие.

Пълния текст на акта можете да изтеглите от тук.

Photo Credit

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top