Председателят на ВКС разпореди образуване на т.д. № 4/2017 г.

С Разпореждане от 05.10.2017 г. председателят на ВКС разпореди образуване на т.д. № 4/2017 г. по следните въпроси:

Поражда ли вещнопрехвърлителен ефект постановлението за възлагане в хипотезата, при която имотът, обект на изпълнението, е възложен на привиден кредитор?

Има ли качеството на длъжник в изпълнителното производство или е трето за изпълнението лице този, който е дал своя вещ в залог или ипотека за обезпечаване на чужд дълг в хипотезата, при която изпълнението е насочено върху това имущество?

По какъв процесуален ред може да се релевира недействителността на публичната продажба по чл.496, ал. 3 ГПК?

Допустим ли е иск за обявяване недействителност на извършено от длъжника разпореждане със запорирана вещ или взимане, респ. разпореждане с имот след вписване на възбрана, предявен от лицето, в чиято полза е наложен запорът или възбраната?

Дали има качеството на длъжник в изпълнителното производство или трето за изпълнението лице платилият трудовото възнаграждение на длъжника въпреки наложения запор, без да удържи сумата по запора (чл. 512, ал. 3 ГПК) ?

Може ли да бъде издаден по реда на чл. 245, ал. 3, изр. второ ГПК обратен изпълнителен лист за разноските, събрани в изпълнителното производство в полза на взискателя от длъжника, срещу когото е било допуснато предварително изпълнение?

Пълния текст на разпореждането можете да прочетете тук.

Photo Credit

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top