Изменения и допълнения в Гражданския процесуален кодекс

В брой 86/24.10.2017 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Промените, приети от НС са насочени основно към връчването, таксите и разноските в производствата по ГПК, и изпълнителният процес.

В частта, посветена на изпълнителното производство, са въведени нови правила при определяне местната компетентност на съдебния изпълнител, както и разпоредби при препращане на изпълнителното дело от един съдебен изпълнител на друг.

Във връзка с института на особения представител в изпълнителното производство е променен компетентният орган за назначаването му.

Въведено е “приключване на изпълнителното дело” – в случаите, когато е събран дългът по делото, ведно с всички разноски.

Разширен е обхватът на действията на съдебния изпълнител, подлежащи на обжалване от страните. Съществени изменения има и в разпоредбите, нормиращи минималния несеквестируем доход на длъжника (чл. 446 от ГПК).

Създадени са нови разпоредби, уреждащи създаването, налагането на електронни запори върху банкови сметки и провеждането на електронни търгове. Определянето на оценка и начална цена при публична продан на недвижим имот предвижда задължителното участие на вещо лице- оценител, промени има и процентът, с който се намалява оценката за определяне на начална цена при първа, съответно при втора публична продан на недвижим имот.

С нови разпоредби е предвидена възможността съдебния изпълнител да насочи изпълнението и към върху права върху обекти на индустриална собственост – марка, патент, полезен модел, промишлен дизайн, топология на интегрална схема и сертификат за сорт растение и порода животно.

Пълния текст на Закона за изменение и допълнение на ГПК можете да свалите от тук.

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top