Граждани ще формират политиките в областта на превантивното преструктуриране и несъстоятелността

ИРПИ се включи като партньор по проект за Активно гражданско участие при формиране на държавните политики в областта на Превантивното преструктуриране и Несъстоятелността.

Проект № BG05SFOP001-2.025-0171 е свързан с ключови стратегически документи на национално и европейско ниво:

  • Съобщение на Комисията до ЕП, Съвета и Европейския икономически и социален комитет „Нов европейски подход към фалита и несъстоятелността на предприятията“, COM(2012) 742 final;
  • Препоръка на ЕК за нов подход към фалита и несъстоятелността на предприятията C(2014) 1500 final, 12.3.2014 г. и
  • Пътна карта за изпълнението на препоръките относно рамката за несъстоятелност и стабилизация в България, приета с Решение на МС по протокол № 25 от 19.06.2019 г.

Проектът има за ЦЕЛ да включи представители на гражданското общество при формиране на политиките и управленските решения за подобряване на регулаторната рамка на несъстоятелността, във връзка с новия европейски подход към фалита и несъстоятелността.

БЕНЕФИЦИЕНТ – Фондация за развитие на търговското право

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ – 14 месеца

НАЧАЛО – 29 август 2022 г.

БЮДЖЕТ – 49 297.25 лв.

ФИНАНСИРАНЕ – безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ съфинансирана от Европейския социален фонд, Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top