Онлайн експертна среща за обсъждане съдържанието на политиките за ранно известяване за финансови проблеми – обобщение и резултати

Приключи Дейност 2 по Проект № BG05SFOP001-2.025-0171 „Активно гражданско участие при формиране на държавните политики в областта на превантивното преструктуриране и несъстоятелността“, изпълняван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

ИРПИ, като партньор по проекта, чрез своя екип в състав Маргарита Димитрова и Неделчо Митев, изготви, проведе и представи резултатите от Анкета сред заинтересованите професионалисти: адвокати, синдици и съдебни изпълнители.

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top