ИРПИ проведе проучване сред ЧСИ за тяхното икономическо състояние

Инициатива за развитие на принудителното изпълнение (ИРПИ) направи експресно проучване сред ЧСИ относно тяхната икономическа ситуация. Резултатите от анкетата може да намерите тук Накратко: балансираме горе-долу, но с негативна тенденция, следствие на увеличаващите се разходи, текучеството на служители и поддържането на нерентабилни дейности. Въвеждането на минимални допълнителни възнаграждения на ЧСИ беше мярката за подобряване на …

ИРПИ проведе проучване сред ЧСИ за тяхното икономическо състояние Read More »

Нов проект в областта на превантивното преструктуриране и несъстоятелността

ИРПИ ще партнира на Фондация за развитие на търговското право в изпълнение на Проект № BG05SFOP001-2.025-0171 по ОПДУ “Проект за активно гражданско участие при формиране на държавните политики в областта на Превантивното преструктуриране и Несъстоятелността”. ЦЕЛТА на проекта е да включи представители на гражданското общество при формиране на политиките и управленските решения за подобряване на …

Нов проект в областта на превантивното преструктуриране и несъстоятелността Read More »

Граждани ще формират политиките в областта на превантивното преструктуриране и несъстоятелността

ИРПИ се включи като партньор по проект за Активно гражданско участие при формиране на държавните политики в областта на Превантивното преструктуриране и Несъстоятелността. Проект № BG05SFOP001-2.025-0171 е свързан с ключови стратегически документи на национално и европейско ниво: Проектът има за ЦЕЛ да включи представители на гражданското общество при формиране на политиките и управленските решения за …

Граждани ще формират политиките в областта на превантивното преструктуриране и несъстоятелността Read More »

Международна онлайн конференция: Възстановяване на безспорни парични вземания в Белгия

Конференцията се организира по инициатива на КЧСИ, съвместно с Белгийската камара на съдебните изпълнители и с организационната подкрепа на ИРПИ. За повече информация и регистрация за конференцията посетете страницата на събитието. Конференцията ще състои на 17 юни 2022г.

Връчване на търговци и юридически лица: ново решение на ВКС

Когато връчителят констатира, че адресатът (търговец или друго юридическо лице) не се намира на регистрирания в ТР адрес на управление, се прилага ал. 2 на чл. 50 ГПК, т.е. уведомление по чл. 47 ГПК не се лепи. Ал. 4 на чл. 50 ГПК се прилага само, ако връчителят установи, че офис на адресата се намира …

Връчване на търговци и юридически лица: ново решение на ВКС Read More »

Издаване на удостоверение за тежести: ново решение на ВКС

Съдията по вписванията не може да откаже издаване на удостоверение за тежести по съображения, че въз основа на представените от заявителя документи не може да направи извод, че конкретните лица са собственици, а още по-малко под предлог, че заявителят не доказва, че е собственик на конкретния имот Пълен текст на определението на ВКС

Действие на възбраната: ново решение на ВКС

Върховният касационен съд постанови: възбраната, вписана от присъединен кредитор, има действие и по отношение на първоначалния взискател и другите присъединени кредитори, и прави непротивопоставими по отношение на тях действията на разпореждане на длъжника, извършени след най-рано вписаната възбрана, а не от момента на вписване на възбрана по реда на чл. 483 ГПК от първоначалния взискател. …

Действие на възбраната: ново решение на ВКС Read More »

ИРПИ сигнализира АВп за необосновано таксуване при плащане през ЕПЗЕУ

ИРИ изпрати писмо до новия изпълнителен директор на Агенцията по вписвания г-жа Даниела Митева със сигнал за необосновано начисляване на такса за всяка транзакция през ePay. В писмото си ИРПИ моли за извършване на проверка и предприемане на мерки за елиминиране на тази необоснована финансова тежест за потребителите на ЕПЗЕУ. Писмо до изпълнителния директор на …

ИРПИ сигнализира АВп за необосновано таксуване при плащане през ЕПЗЕУ Read More »

ИРПИ поиска от МП среща с ДАЕУ по въпросите на електронното връчване

Със свое писмо до Министъра на правосъдието ИРПИ поиска среща с представители на Държавната агенция Електронно управление (ДАЕУ) по въпроси на електронното връчване на книжа по ГПК. С измененията в ГПК от края на 2020г. се предвиди задължение за електронно връчване на книжа, което ефективно влезе в сила от 01.07.2021г. С писмото си до МП …

ИРПИ поиска от МП среща с ДАЕУ по въпросите на електронното връчване Read More »

ИРПИ изпрати становище и препоръки по проект на Наредба на МП за ИССИ

В рамките на обявеното от Министъра на правосъдието обществено обсъждане на проект на Наредба за Информационната система на съдебното изпълнение (ИССИ) ИРПИ изпрати своето становище с препоръки по проекта. Писмо до Министъра на правосъдието – Становище и препоръки на ИРПИ по проект за Наредба за ИССИ

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top