ВКС взе становище по въпроса относно правото на иск по чл. 422 ГПК, упражнено от цесионер

Когато законът изисква качество на кредитора (банка, държавно учреждение, община) към момента на подаване на заявлението, това ограничение за специалното качество на кредитора, следва да се приложи и в исковото производство по чл. 422 ал. 1 ГПК, когато заявителят е цедирал вземането си преди стабилизиране на заповедта за незабавно изпълнение и издадения изпълнителен лист. Когато заповедта за изпълнение е издадена на банка на основание чл. 417 т. 2 ГПК, при частно правоприемство на заявителя, основано на договор за цесия, настъпило след издаване на заповедта за изпълнение, цесионерът, който няма качество банка, не е легитимиран да предяви иска за установяване на вземането по реда чл. 422 ал. 1 ГПК.

Пълния текст на решението можете да изтеглите от тук.

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top