ВКС постанови решение във връзка с действието на ипотечния акт при промени в имота, предмет на ипотеката

В обхвата на понятието”ипотекиран имот” по смисъла на член 173,ал.1 ЗЗД,когато имотът,предмет на ипотеката е претърпял някакви промени,в случая с извършване на строеж на сграда в ипотекираното дворно място,ипотеката обхваща подобренията и приращенията на недвижимия имот по член 92 ЗС,като се изхожда от вещноправния елемент на ипотеката и принципа,че ипотечното право следва имота.В тази връзка,когато се касае да един имот,състоящ се от дворно място и построените в него сгради,предмет на ипотеката,както е в настоящия случай,то ипотекарният кредитор има право да се удовлетвори от цената на целия ипотекиран имот,включително и от новопостроената сграда в същия имот,изградена на мястото на ипотекираната и разрушена такава ,тъй като ипотеката се разпростира и върху нея.

Пълния текст на решението можете да изтеглите от тук.

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top