ИРПИ стартира участието си в Find a Bailiff II (FAB II) Project

  В началото на 2017 година стартира своята работа Проект “Find A Bailiff (FAB) II Project”, съфинансиран от Европейската комисия. ИРПИ участва в този проект като партньор на Европейската камара на съдебните изпълнители и Министерството на правосъдието на Италия. Целта на проекта е включването на информация за действащите съдебни изпълнители на териториите на Република България …

ИРПИ стартира участието си в Find a Bailiff II (FAB II) Project Read More »

ВКС взе становище по въпроса относно правото на иск по чл. 422 ГПК, упражнено от цесионер

Когато законът изисква качество на кредитора (банка, държавно учреждение, община) към момента на подаване на заявлението, това ограничение за специалното качество на кредитора, следва да се приложи и в исковото производство по чл. 422 ал. 1 ГПК, когато заявителят е цедирал вземането си преди стабилизиране на заповедта за незабавно изпълнение и издадения изпълнителен лист. Когато …

ВКС взе становище по въпроса относно правото на иск по чл. 422 ГПК, упражнено от цесионер Read More »

ВКС постанови решение във връзка с противопоставимост на правните последици спрямо трети лица – купувачи от публична продан при отпаднало изпълнително основание

С Тълкувателно решение № 2/26.06.2015 г. по т.д. № 2/2013 г. на ОСГТК на ВКС по въпроси на индивидуалното принудително изпълнение бе прието, че „ за разлика от публичната продан на движими вещи, която е оригинерно придобивно основание, публичната продан на недвижим имот е деривативен способ за придобиване правото на собственост- чл. 496 ГПК. Купувачът …

ВКС постанови решение във връзка с противопоставимост на правните последици спрямо трети лица – купувачи от публична продан при отпаднало изпълнително основание Read More »

ВКС даде отговор на въпроса следва ли да се счита поръчителя на банков кредит за длъжник по смисъла на чл. 135 ЗЗД

Под «длъжник» по смисъла на чл. 135 ЗЗД следва да се разбира само лицето, което е насрещна страна по правоотношението, породило вземането на кредитора, т.е. носителят на главното задължение, но не и лицето, което е поръчителствало за неговото изпълнение.Поръчителят отговаря за същия дълг заедно с длъжника и при условията на солидарност / освен ако не …

ВКС даде отговор на въпроса следва ли да се счита поръчителя на банков кредит за длъжник по смисъла на чл. 135 ЗЗД Read More »

ВКС постанови съдебен акт във връзка с приемането на наследство по опис

Бездействието на законния представител да заяви приемане на наследството по опис няма за последица лишаването на малолетното дете от качеството му на наследник или от правото да приеме наследството на общия наследодател. Щом като с неприемането на наследството по опис, недееспособният не губи наследственото си качество, не губи и възможността да приеме наследството по опис …

ВКС постанови съдебен акт във връзка с приемането на наследство по опис Read More »

ВКС разгледа казус, свързан с възбрана, апорт и несъстоятелност

Съобразно правилата на чл. 638 ТЗ, ако едно имуществено право принадлежи на длъжник, спрямо когото е открито производство по несъстоятелност, срещу това имущество не може да се провежда индивидуално принудително изпълнение, с изключение на хипотезите на заварено висящо изпълнително производство по чл. 193 ДОПК или при разрешение на съда по несъстоятелността по реда на чл. …

ВКС разгледа казус, свързан с възбрана, апорт и несъстоятелност Read More »

На дата 30.12.2016 г. влязоха в сила изменения в Търговския закон и Закона за особени залози

Измененията в Търговския закон и в Закона за особените залози оказват влияние върху принудителното изпълнение. В Търговския закон се въведе уредбата на стабилизация на търговеца, във връзка с която се уреди ново основание за спиране на изпълнителните производства. Има изменения и при производството по несъстоятелност, като вече принудителното изпълнение може да продължи и след заличаването …

На дата 30.12.2016 г. влязоха в сила изменения в Търговския закон и Закона за особени залози Read More »

ВКС даде тълкуване на понятието ,,друга страна” по смисъла на чл. 436, ал. 2 ГПК

Според ВКС, за да може изобщо да се говори за накърняване правото на участие в определено съдебно производство, на първо място е необходимо съответното лице да разполага с гарантирано от закона право да бъде конституирано като страна. Съгласно разпоредбата на чл. 436, ал. 2 ГПК „Препис от жалбата се връчва на другата страна, а когато …

ВКС даде тълкуване на понятието ,,друга страна” по смисъла на чл. 436, ал. 2 ГПК Read More »

ВКС се произнесе по въпроса за противопоставимостта на правата на арендатор на правата на купувач от публична продан

ВКС прие, че правата на арендатор, произтичащ от договор за аренда, сключен и вписан след налагане на възбрана върху продадените на публична продан имоти, са противопоставими на купувача на публичната продан, извършена по реда на глава 43 ГПК за срок от четири години от сключването на договора за аренда. Photo Credit

ВКС постанови решение относно реда на погасяване на вземанията в изпълнителния процес

ВКС постанови решение по реда на чл. 290 и сл. ГПК, според което както при доброволното изпълнение, така и в изпълнителния процес, при частично плащане, което кредиторът е приел (чл. 66 ЗЗД) или не може да откаже поради провеждането на принудително изпълнение, съгласно чл. 76, ал. 2 ЗЗД се погасяват в определена поредност – най-напред …

ВКС постанови решение относно реда на погасяване на вземанията в изпълнителния процес Read More »

ИРПИ, развитие на принудителното изпълнение в България
Scroll to Top